Polityka prywatności - Życie to podróż - Iwona Hasiec

Polityka prywatności

Polityka prywatności “Życie to podróż”

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, tj. firma PH Silver Iwona Hasiec ul. Kiepury 7/18 58-506 Jelenia Góra
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, związane jest procesem zamówień i jest niezbędne do świadczenia usług.
 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach na stronach, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
  1. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. zawierania i realizacji umów sprzedaży,
  3. dostawy zakupionych produktów
  4. otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotem, poza sytuacjami związanymi w przepisów prawa (udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom).
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w pkt. 6, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.
 8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć informacji związanych z „Życie to podróż” , a w szczególności dotyczących zamówionych usług i produktów, informacji o produktach, nowościach, promocjach i inne
 11. Do prawidłowego funkcjonowania „ Życie to podróż” we wszystkich obszarach wykorzystywane są pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, które służą do identyfikacji i upraszczania działań Usługobiorcy.
 12. Dane osobowe podane w komentarzach są ogólnodostępne i nie podlegają Polityce Prywatności.

Polityka prywatności jest częścią Regulaminu “Życie to podróż” dostępnego pod adresem: