Regulamin - Życie to podróż - Iwona Hasiec

Regulamin

§ 1. DEFINICJE
 1. Sprzedająca – Usługodawca – Organizator Przepis na Sukces Iwona Hasiec ul. Kiepury 7/18 58-506 Jelenia Góra NIP 611-101-25-58
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – Usługobiorca- Uczestnik, osoba, która zawarł lub zamierza zawrzeć umowę zakupu produktu na stronie www.zycietopodroz.eu
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem strony www.zycietopodroz.eu lub innych kanałów informatycznych na odległość, bez fizycznej obecności Kupującego w biurze firmy.
 5. Klauzula – dobrowolna zgody (oświadczenia woli), wyrażone w formie checkboxów znajdujące się na strony www.zycietopodroz.eu.
 6. Produkt – warsztaty organizowane w kraju i za granicą.
 7. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców, stanowiący część niniejszego Regulaminu, udostępniany na stronie www.zycietopodroz.eu
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług.
 9. Strona www.zycietopodroz.eu – zbiór stron internetowych, za pomocą których Usługodawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z produktami, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość.
 10. Koszyk – narzędzie na stronie www.zycietopodroz.eu pozwalające Kupującemu na wybór produktu, zakup i zapłatę za produkt.
 11. Zamówienie –zakup produktu za pomocą Koszyka na stronie www.zycietopodroz.eu, poczty elektronicznej lub innych kanałów elektronicznych. Zamówienie dotyczy konkretnego warsztatu, w określonym terminie. Zawiera dane Kupującego niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Zamówienie ponadto zawiera cenę produktu, metodę płatności oraz formę dostawy.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona www.zycietopodroz.eu prowadzona jest przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, ustalonym na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie.
 4. Usługobiorca korzystający ze strony www.zycietopodroz.eu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Na stronie www.zycietopodroz.eu Usługodawca udostępnia informacje o oferowanych produktach w szczególności opis ofert, cenę, promocje, warunki uczestnictwa oraz sposób płatności.
§ 3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zawierane są poprzez składanie zamówień na stronie www.zycietopodroz.eu za pomocą Koszyka, poczty elektronicznej lub poprzez inne kanały elektroniczne.
 2. Kupujący będący osobą fizyczną może zawierać umowy pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.zycietopodroz.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. Zamówienie na stronie www.zycietopodroz.eu następuje poprzez umieszczenie produktu w Koszyku. Zamówienie dotyczy konkretnego warsztatu, w określonym terminie. W celu finalizacji zamówienia koniczne jest:
  • akceptacja Regulaminu
  • podanie danych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  • potwierdzenie zamówienia
  • dokonanie wpłaty rezerwacyjnej.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych, prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku podania danych niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych Usługodawca, może odmówić realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przy użyciu Koszyka na stronie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedającemu.
 7. Po zakończeniu procesu składania zamówienia przez Kupującego w ciągu 24 godzin Usługodawca przekaże informacje potwierdzającą przyjecie zamówienia na podany adres poczty elektronicznej wraz z pełna umową świadczenia usługi. Komplet dokumentów zostanie przesłany w terminie do 4 dni roboczych wraz z odpowiednimi załącznikami.
 8. Kupujący obowiązany jest do podpisania umowy świadczenia usługi i odesłanie jej na podany adres mailowy.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedającego podpisanej umowy świadczenia usługi.
§ 4. TERMINY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 1. Zamówienia dotyczące warsztatów w ciągu 24 godzin następuje potwierdzenie rezerwacji. Komplet dokumentów zostanie przesłany w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Jeśli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia, o którym mowa w ust.1 powiadamia Kupującego niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni roboczych i wskazuje inne terminy realizacji zamówienia.
 3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy i otrzymać całkowity zwrot otrzymanych od Kupującego środków.
 4. Zamówienia dotyczące produktów fizycznych wysyłka nastąpi zgodnie z indywidualnym opisem znajdującym się w ofercie.
§ 5. OFERTA WARSZTATÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
 1. Warsztaty organizowane są w Polsce oraz za granicą, w trybie stacjonarnym lub wyjazdowym
 2. Warsztaty nie są imprezami turystycznymi, w szczególności jeśli chodzi o zapis i brzmienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia warsztatów w przypadku:
  • kataklizmu na miejscu warsztatów,
  • klęsk żywiołowych na miejscu warsztatów,
  • zagrożenia na miejscu warsztatów,
  • choroby prowadzącego warsztatu lub koordynatora.
  • niewystarczającej ilości zgłoszonych uczestników.
 4. W przypadku odwołania warsztatów na podstawie pkt. 3 Uczestnik może zrealizować warsztaty w innym terminie lub otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty przez Uczestnika .
 5. Warsztaty prowadzone są każdorazowo wg harmonogramu zawartego w ofercie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego lub koordynatora w szczególnych przypadkach.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie, w szczególności w kolejności realizowanych elementów harmonogramu oraz zakresu czasowego.
 8. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności warunków pogodowych niektóre punkty programu mogą zostać zastąpione innymi.
 9. Tematyka warsztatów jest opisana w ofercie.
 10. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy zdrowotne lub emocjonalne Uczestnika. Osoby w trakcie leczenia, terapii lub rekonwalescencji powinny zasięgnąć opinii lekarza przed dokonaniem rezerwacji. Osoby z problemami emocjonalnymi, powinny zasięgnąć opinii lekarza lub specjalisty przed dokonaniem rezerwacji.
 12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne choroby Uczestnika w trakcie lub po warsztacie. Uczestnik przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z możliwymi chorobami na terenie organizowania warsztatu, w szczególności dotyczy to krajów tropikalnych. Uczestnik akceptując Regulamin potwierdza znajomość ryzyka zachorowania.
 13. Uczestnik we własnym zakresie dokonuje szczepień ochronnych, jeśli takowe są zalecane przed wyjazdem.
 14. Uczestnictwo w warsztatach odbywa się na zasadzie wyrażenia woli uczestnictwa, poprzez zgłoszenie realizowane na stronie internetowej www.zycietopodroz.eu i po zatwierdzeniu Regulaminu.
 15. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 16. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zamknięcia listy Uczestników, Organizator może umieścić Klienta na liście oczekujących, jeśli Klient wyrazi taką wole.
 17. Po zakończeniu procesu składania zamówienia przez Kupującego w ciągu 24 godzin przekaże informacje potwierdzającą przyjecie zamówienia na podany adres poczty elektronicznej wraz z pełna umową świadczenia usługi. Jeśli w ciągu 24 godzin Uczestnik nie otrzyma potwierdzenia dokonania rezerwacji, zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Organizatorem.
 18. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach następuje po dokonaniu wpłaty rezerwacyjnej oraz otrzymaniu podpisanej przez Kupującego umowy świadczenia usługi przez sprzedawcę .
 19. Warsztaty krajowe rozpoczynają się od spotkania powitalnego na miejscu szkolenia wg załączonego harmonogramu
 20. Warsztaty zagraniczne rozpoczynają się od momentu odbioru Uczestników przez Organizatora z lotniska na miejscu szkolenia. Transfer z lotniska do hotelu realizowany jest przez hotel i wliczony jest w cenę.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wizy lub odmowę wydania wizy, zbyt krótki okres ważności paszportu lub odmowę wpuszczenia Uczestnika do kraju docelowego z jakiejkolwiek przyczyny.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody podlegające odpowiedzialności cywilnej wyrządzone przez Uczestnika
 23. Cena warsztatu krajowego obejmuje:
  • zajęcia zgodne z opisem zawartym w ofercie,
  • zakwaterowanie, jeżeli warsztaty trwają dłużej niż jeden dzień,
 24. Cena warsztatu zagranicznych obejmuje:
  • zajęcia, zgodne z opisem zawartym w ofercie,
  • zakwaterowanie, zgodne z opisem zawartym w ofercie,
  • transfer lotnisko – hotel i hotel – lotnisko
 25. Cena warsztatów nie obejmuje kosztów dojazdu i powrotu.
 26. Cena warsztatów zagranicznych nie obejmuje kosztów biletów lotniczych i wyżywienia
 27. Cena warsztatów zagranicznych nie obejmuje wycieczek fakultatywnych, jeśli tak stanowi umowa.
 28. Bilet lotnicze Uczestnik kupuje sam, istnieje możliwość pomocy w zakupie biletu przez Uczestnika.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione lub odwołane loty.
 30. Opóźniony lub odwołany lot nie może być powodem składania reklamacji wobec Organizatora.
 31. Uczestnik może bezkosztowo zrezygnować z udziału w warsztatach po wskazaniu innej osoby na swoje miejsce. Osoba ta musi zaakceptować Regulamin i potwierdzić chęć udziału w warsztatach oraz dokonać wpłaty rezerwacyjnej lub całej kwoty w zależności od terminu dokonania rezerwacji.
 32. W przypadku rezygnacji Uczestnika w warsztatach, Organizator pobiera opłaty:
  • rezygnacja w terminie do 210 dni przed rozpoczęciem warsztatu – opłata rezerwacyjna,
  • rezygnacja w terminie od 210 do 60 dni przed rozpoczęciem warsztatu – wartość wpłaty rezerwacyjnej oraz pierwszy zadatek,
  • rezygnacja w terminie krótszym niż 59 dni przed rozpoczęciem warsztatu – 100 % ceny złotówkowej.
 33. Informacja o rezygnacji Uczestnika warsztatów należy zgłosić Organizatorowi niezwłocznie na adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną, przesyłką rejestrowaną. W rezygnacji należy podać informacje o sposobie zwrotu przysługujących Uczestnikowi z uwzględnieniem pkt.23 .
 34. Organizator potwierdza otrzymania rezygnacji drogą elektroniczną, na podany podczas rezerwacji adres poczty elektronicznej. Jeśli Uczestnik w ciągu 24 godzin od zgłoszenia droga elektroniczną lub w ciągu 7 dni od daty nadania przesyłki pocztą tradycyjną, nie otrzyma potwierdzenia rezygnacji, zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie.
 35. Podczas warsztatów zagranicznych Organizator nie zapewnia uczestnikom ochronę ubezpieczeniową, ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkiem Uczestnika.
 36.  Osoby z chorobami przewlekłymi, zobowiązane są do wykupienie ubezpieczenia również w tym zakresie samodzielnie.
§ 6. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich lub/i euro/dolarach, są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy, jeśli występują podawane są odrębnie.
 2. Kupujący dokonuje zakupu wg cen obowiązujących w chwili składania zamówienia, płatności dokonując za pomocą systemu Dotpay lub przelewem tradycyjnym na wskazane konto.
 3. Płatność może być rozłożona na etapy, wpłata rezerwacyjna, druga wpłata, płatność na miejscu.
 4. Sposób płatności, wysokość zadatku, termin kolejnych wpłat podawane są każdorazowo w ofercie warsztatów.
 5. Kupujący może wystąpić do Sprzedającego o wystawienie faktury, podając wszystkie potrzebne dane do faktury.
 6. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT
§ 7. PRAWA KONSUMENTA
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy z wyjątkiem kosztów opisanych w poniższych pkt.
 3. Aby skutecznie odstąpić od umowy Konsument zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy lub 14 dni od otrzymania towaru.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca dokona wysyłki towaru, umowę uważa się za niewiążącą.
 5. Sprzedający w terminie do 14 dni zobowiązany jest do zwrotu płatności dokonanej przez Kupującego, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sposób zwrotu płatności nastąpi w taki sposób w jaki została dokonana płatność.
 6. W przypadku zwrotu towarów, zwrot płatności następuje do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru przez Kupującego.
 7. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towarów w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 8. Towar podlegający zwrotowi nie powinien nosić śladów użytkowania.
 9. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 10. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy umowa została wykonana.
 11. W kwestiach spornych Konsument ma prawo skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§ 8. REKLAMACJE TOWARÓW FIZYCZNYCH
 1. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Kupujący może zaproponować Sprzedającemu wymianę towaru na wolny od wad lub zwrot pieniędzy za zakup.
 3. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizator Przepis na Sukces Iwona Hasiec ul. Kiepury 7/18 58-506 Jelenia Góra.
 4. Reklamacja powinna zawierać
  • imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  • datę zawarcia umowy
  • opis przedmiotu reklamacji
  • opis wady i okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamowany towar Kupujący dostarcza Sprzedawcy na swój koszt.
 6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 7. Zwrot ceny sprzedaży rzeczy, co do którego Sprzedający uznał reklamację następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sposób zwrotu płatności nastąpi w taki sposób w jaki została dokonana płatność.
§ 9. REKLAMACJE WARSZTATÓW
 1. Wszelkie uwagi dotyczące warsztatów powinny być zgłaszane niezwłocznie koordynatorowi lub prowadzącemu w czasie trwania warsztatów.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizator Przepis na Sukces Iwona Hasiec ul. Kiepury 7/18 58-506 Jelenia Góra.
 3. Reklamacja powinna zawierać
  • imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  • datę zawarcia umowy
  • dokładny opis czego dotyczy reklamacja, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności uzasadniający reklamację.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną
 5. Reklamacje nie obejmują:
  • nie dotarcie na miejsce warsztatów przez Uczestnika z jakichkolwiek przyczyn,
  • spóźnienia się na miejsce warsztatów przez Uczestnika z jakichkolwiek przyczyn,
  • zmian w harmonogramie warsztatów,
  • kwestii niezależnych od Organizatora jak awarie, remonty i inne nie przewidziane okoliczności
  • działań kontrahentów miejscowych.
§ 10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie materiały, treści, nagrania udostępniane na stronie www.zycietopodroz.eu podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub częściach, bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich majątkowych Usługodawcy.
§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, tj. firma Przepis na Sukces Iwona Hasiec ul. Kiepury 7/18 58-506 Jelenia Góra
 2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, związane jest procesem zamówień i jest niezbędne do świadczenia usług.
 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzach na stronach, Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
  • zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • zawierania i realizacji umów sprzedaży,
  • dostawy zakupionych produktów
  • otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotem, poza sytuacjami związanymi w przepisów prawa (udostępniane organom państwowym, w szczególności organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym upoważnionym podmiotom).
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych Usługobiorców obejmuje w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Usługobiorców niż wskazane w pkt. 6, które są niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy. W taki przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi lub realizacji danej umowy.
 8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji ich treści,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć informacji związanych ze stroną www.zycietopodroz.eu, a w szczególności dotyczących zamówionych usług i produktów, informacji o produktach, nowościach, promocjach i inne
 11. Do prawidłowego funkcjonowania strony www.zycietopodroz.eu we wszystkich obszarach wykorzystywane są pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Usługobiorcy, które służą do identyfikacji i upraszczania działań Usługobiorcy.
 12. Dane osobowe podane w komentarzach są ogólnodostępne i nie podlegają Polityce Prywatności.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona www.zycietopodroz.eu prowadzona jest w języku polskim, umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje jego nieważności w pozostałym zakresie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta .
§ 13 AKTY PRAWNE

Wykaz aktów prawnych funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.),
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004.223)
 6. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).